artikel

Ny statistik visar att Sverige motverkar EU:s klimatmål

Det är väl känt att Sverige har den mest bränsleslukande bilparken i Europa och att utsläppen av växthusgasen koldioxid för nya bilar ligger högst. Men nu ökar gapet ytterligare, så att utsläppen från nya bilar i Sverige ligger hela 23 procent högre än från nya bilar i EU. Detta visar ny och ännu opublicerad statistik avseende år 2004.
Vänsterpartiet ser klimatfrågan som en avgörande framtidsfråga och vill i de pågående budgetförhandlingarna öka stödet till de lokala klimatinvesteringsprogrammen och till en stor informationssatsning om vad man kan göra för att minska sin energianvändning och sin klimatpåverkan.

Under 2004 uppgick de nya bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp i Sverige till 197 gram per kilometer, vilket motsvarar cirka 0,83 liter per mil. Genomsnittet för hela EU var väsentligt lägre, 160 gram per kilometer enligt preliminär statistik. Och medan EU successivt reducerat sina utsläpp under de senaste fem åren, så ligger Sverige kvar på precis samma höga nivå som år 2000. Det betyder att Sverige, som så ofta slår sig på bröstet i klimatsammanhang, kraftigt motverkar EU:s målsättning om minskade utsläppsnivåer för nya bilar.

Vänsterpartiet vill att Sverige, i den kommande klimatstrategin, för första gången slår fast ett nationellt mål för att minska nybilsförsäljningens koldioxidutsläpp, och detta mål måste ta sikte på en mycket kraftig reduktion.

EU:s miljöministrar antog 1996 ett mål om att senast 2010 minska nya bilars koldioxidutsläpp till i genomsnitt 120 gram per kilometer. Om hela den svenska bilparken på sikt skulle reducera utsläppen till denna nivå skulle bilisternas årliga bränslekostnad minska med cirka 27 miljarder kronor om året. Den genomsnittliga bilinnehavaren skulle årligen spara cirka 6.500 kronor. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen minska med 5,5 miljoner ton, nästan åtta procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (år 1990).

Istället för kräva sänkt bensinskatt borde bilköparna, speciellt de som köper på andrahandsmarknaden, kräva av riksdagen att de nya bilarnas utsläpp och bränslekostnader ska reduceras!

Det finns en mycket stor potential att minska nya bilars koldioxidutsläpp, vilket nästintill är nödvändigt för att Sverige på sikt ska klara av sina klimatmål. Det krävs åtgärder på fyra olika områden.

För det första måste det bli mer lönsamt att köpa en bränslesnål bil och kosta mer att köpa en bränsleslukande. Vi måste bryta den ökade försäljningen av bränsleslukande stadsjeepar. Vänsterpartiet vill införa en koldioxiddifferentierad fordonsskatt för nya bilar, så att bilar med höga utsläpp betalar mer i skatt och bilar med låga utsläpp betalar mindre.

För det andra måste vi fortsätta att satsa på förnybara drivmedel. Vi måste stödja utvecklingen och försäljningen av bilar som kan drivas på biogas eller etanol, på bränslesnåla hybridbilar (elbatteri och bensin) och på bilar som kan köras på andra alternativa och kommande drivmedel.

Vänsterpartiet kräver i de pågående budgetförhandlingarna att bidragen till lokala klimatinvesteringar ska öka kraftigt. En del av dessa bidrag bör användas för att stödja biogasen och en annan bör gå till en informationskampanj. Samtidigt måste det finnas resurser att stödja andra angelägna områden, exempelvis en expansion av den biobränslebaserade fjärrvärmen.

För det tredje måste bilbranschen och generalagenterna, som importerar bilarna, lansera bränslesnåla bilar. En rapport från Vägverket visar att de bilköpare som önskar en bil med specialutrustning, exempelvis farthållare, ofta tvingas välja en mer bränsleslukande version av bilen, då denna utrustning inte finns i den bränslesnåla versionen. Miljöorganisationen Gröna Bilisters granskning visar också att flera bränslesnåla modeller som säljs i exempelvis Storbritannien och Tyskland, inte alls erbjuds på den svenska marknaden.

En ny undersökning från EU visar att svenska generalagenter gynnar försäljningen av stora bilar genom att sätta låga försäljningspriser före skatt. Sex av sju granskade stora bilar har lägre pris före skatt i Sverige än i Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland, medan situationen är nästan den omvända för små bilar. Generalagenterna och återförsäljarna måste förändra sin prissättning, så att försäljningen av mindre och bränslesnålare bilar gynnas. De bör också öka marknadsföringen av bränslenåla bilar, så att det blir ”inne” att köpa sådana bilar.

För det fjärde bör Naturvårdsverket och andra myndigheter starta en långsiktig informationskampanj för att få bilköparna att köpa bränslesnåla bilar. I Vägverkets rapport framgår att om alla bilköpare konsekvent valde den snålaste bensindrivna modellvarianten, utan att byta bilmodell, skulle bilarnas koldioxidutsläpp minska med upp till 10 procent. Och om alla bilköpare valde den snålaste modellen inom samma storlekssegment, skulle utsläppen minska med upp till 25 procent!

Det krävs en omfattande offentlig debatt och varje bilköpare måste veta hur mycket koldioxid den tänkta bilen släpper ut och hur många tusenlappar om året som kan sparas genom köp av en bränslesnålare bil. Vänsterpartiet vill i de pågående budgetförhandlingarna avsätta 25 miljoner kronor till klimatinformation, som bland annat bör användas för att påverka allmänheten och företagen att köpa bilar som inte släpper ut så mycket koldioxid.

Sverige är idag känt som EU-landet med i särklass mest bränsleslukande och klimatpåverkande bilar. Det är dags att vända skutan. Låt oss på några få år bli kända som det land som visar att det går att snabbt reducera bilarnas utsläpp av växthusgaser.

Lars Ohly och Karin Thorborg

Kopiera länk