artikel

Satsa 15 miljarder på jobb i kommunerna

I höstens budgetförhandlingar föreslår vänsterpartiet en storsatsning på kommuner och landsting för att skapa fler jobb. Många kommuner behöver öka personaltätheten och anställa fler, bland annat för att korta köerna i vården och minska barngrupperna i förskolan. Samtidigt är pengarna viktiga för att kunna höja lönerna i kvinnodominerade yrken.
Mer pengar till kommuner och landsting är ett av vänsterpartiets viktigaste krav. Förra året beslutade vi tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet om ett stöd till kommunerna på tio miljarder kronor 2006. Nu kräver vi ytterligare fem miljarder. 15 miljarder är ett kraftfullt stöd för nya jobb.

Idag råder bostadsbrist i över 100 kommuner. Framför allt saknas hyreslägenheter. Vänsterpartiet vill inrätta en bostadsfond på 100 miljarder med pengar från AP-fonderna. Då skulle vi kunna fördubbla byggandet i Sverige. Ett ökat byggande skapar jobb och gör det möjligt för fler regioner att växa. Målet är att bygga 40 000 lägenheter varje år.

Många människor arbetar övertid. TCO uppskattar att övertiden motsvarar 20 000 jobb. Vänsterpartiet vill omvandla övertiden till nya arbetstillfällen, antingen genom höjd arbetsgivaravgift för övertidsarbete eller genom en lagändring.

Ju längre tid man är borta från arbetsmarknaden desto svårare är det att ta sig tillbaka. Därför prioriterar vänsterpartiet de som varit sjuka eller arbetslösa länge. Vi vill införa ett anställningsstöd för långtidssjukskrivna och en övergångsarbetsmarknad för äldre arbetslösa. Satsningar riktas särskilt mot långtidsarbetslösa ungdomar och invandrade, bland annat genom bristyrkesutbildning.

För att vi ska leva upp till talet om en arbetsmarknad för alla så lägger vi förslag om 3 300 fler lönebidragsplatser så att fler arbetshandikappade kan få jobb. Samtidigt vill vi höja taket i lönebidraget till 17 000 kronor för att bredda arbetsmarknaden för funktionshindrade.

Vänsterpartiet föreslår stöd till mindre företags forskningssamarbete med universitet och högskolor. Den svenska industrin ska ligga i framkant av utvecklingen, därför vill vi satsa pengar på att pröva förslagen från fack och näringsliv i gruppen ”Framtid för svensk industri”.

För att angripa miljöproblemen satsar vi två miljarder kronor på lokala klimatinvesteringsprogram i vårat budgetförslag. Det innebär ett femdubblat stöd nästa år till kommuner som vill investera för att minska utsläppen av växthusgaser. Investeringarna bidrar till sysselsättning i hela landet.

Kollektivtrafiken är viktig för att minska bilåkandet och utsläppen, men också för att människor ska kunna pendla till arbetsplatser och skolor. Därför vill vi öka satsningarna på buss- och tågtrafiken med 1,2 miljarder under tre år.

Det är ett gigantiskt slöseri att så många människor går utan jobb när behoven är så stora i skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen. I våras fick vi ett löfte från finansministern om en ökad satsning på kommunerna. Nu återstår att se om Per Nuder håller vad han lovat.

Kopiera länk