artikel

Regeringen står utan bostadspolitik!

Den 22 mars avsåg regeringen att i den aviserade propositionen ”Vissa bostadsfinansieringsfrågor” lägga fram sina förslag om bostadsfinansieringen efter 2006. Men det blir ingen proposition och därmed inga förslag. Regeringen har misslyckats.

Hyresrätten som boendeform är idag missgynnad. Följaktligen byggs det alldeles för lite hyresrätter för att motsvara behoven. Den främsta orsaken är att räntebidragssystemet inte har anpassats till dagens byggkostnader. Det tak som räntebidragen baseras på har legat still sedan 1993 och motsvarar nu endast hälften av dagens byggkostnader. Det betyder att hyresrätten går miste om stora ekonomiska stöd som skulle sänka byggkostnaderna och därmed hyrorna.

Egnahemsproduktionen och till viss del även bostadsrättsproduktionen kan däremot utnyttja möjligheten till ränteavdrag oavsett produktionskostnaden. Följaktligen är det per kvadratmeter dyrast att bo i hyresrätt, därefter bostadsrätt och billigast i egnahem.

För att mildra orättvisan har Vänsterpartiet drivit igenom två olika former av investeringsstöd för att få fart på hyresrättsproduktionen. Sedan stöden infördes 2001 har det byggts cirka 20 000 hyreslägenheter. Stöden försvinner dock 31 december 2006 och regeringen har inte gett några besked om vad som ska gälla för framtiden. Illavarslande för alla på bostadsmarknaden, inte minst de bostadssökande.

Regeringen har i promemorian om bostadsfinansiering aviserat att man vill avveckla räntebidragssystemet, men har inga idéer om vad som ska komma istället. Vänsterpartiet kan också tänka sig en avveckling av räntebidraget, men endast under förutsättning att de ersätts av något som ger ett produktionsstöd minst omfattande summan av dagens samlade stöd. Vi vill ha ett system som är rättvist mellan boendeformerna och som stöder byggandet av minst 20 000 nya hyresrätter per år. Stöden ska villkoras med rimliga produktionskostnader och hyresnivåer. Investeringsstöd till ombyggnation av hyresrätter ska också finnas.
.
För att klara detta statsfinansiellt har Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om att inrätta en statlig bostadsfond som ska omsätta 100 miljarder kr de närmaste tio åren i form av villkorade investeringsbidrag. Fonden skulle finansieras genom AP-fonderna med återbetalning under 30 år med en rimlig avkastning.

Vänsterpartiet föreslår också att fastighetsskatten ändras till att beskatta upplåtelseform och inte som idag utifrån hustyp. Bostadsrättens dubbelbeskattning bör upphöra liksom fastighetsbeskattningen av hyresrätten. Hyresrätten bör ges möjlighet till skattefria underhållsfonder för att underlätta fastighetsunderhållet. Vi har därutöver en rad andra förslag.

Vänsterpartiet kommer att i samband med vårbudgeten ställa en rad krav för rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna. Vi tänker inte svika de som har de svårt att skaffa sig en bostad, de som saknar ekonomiska möjligheter att köpa sig en dyr bostadsrätt eller eget hem, vare sig det gäller ungdomar, stora barnfamiljer, hemlösa eller andra grupper som inte kan konkurrera på den s k bostadsmarknaden.

Owe Hellberg, riksdagsledamot vice ordförande i bostadsutskottet (v)

Kopiera länk