artikel

Interpellation till Mats Odell (kd) Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift

I Gävle kunde vi nyligen läsa i lokaltidningen att kostnaderna för försörjningsstöd beräknas öka med 20 procent nästa år. Det motsvarar en kostnadsökning på 15-16 miljoner. Den beräknade ökningen förklaras av att fler behöver söka sig till Socialtjänsten när reglerna för a-kassa och sjukpenning kraftigt försämras.

  

I Gävle kunde vi nyligen läsa i lokaltidningen att kostnaderna för försörjningsstöd beräknas öka med 20 procent nästa år. Det motsvarar en kostnadsökning på 15-16 miljoner. Den beräknade ökningen förklaras av att fler behöver söka sig till Socialtjänsten när reglerna för a-kassa och sjukpenning kraftigt försämras.

Förutom dessa kostnadsökningar så tillkommer kostnadsökningar för ökad a-kasseavgift och fack eftersom dessa ingår i socialbidragsnormen. Om 600 personer med försörjningsstöd måste betala 300 kr mer till a-kassan innebär det en ytterligare kostnadsökning på ca 2 miljoner.

Troligtvis innebär regeringens budget att landets kommuner belastas oerhört hårt ekonomiskt. Men framförallt drabbas enskilda människor.

Gävle kommun brukar beräkna sin andel av kostnader och inkomster som ca 1 procent av de i Sverige. Om det stämmer innebär det att försörjningsstödskostnaderna ökar med ca 1,5 miljard nästa år för landets kommuner. Till det kommer minskade skatteintäkter för kommunerna när ersättningsnivåerna sänks i försäkringssystemen.

Från borgerligt håll har vi ofta hört att kommunerna inte ska åläggas kostnader utan täckning eftersom det urholkar det kommunala självstyret.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd följande:

1. Finns det några beräkningar över hur stora kostnadsökningarna blir för kommunerna med anledning av att fler behöver söka försörjningsstöd när a-kassan, aktivitetsersättningen och sjukpenningen sänks?

2. Kommer tilläggsbudgeten under 2007 att innehålla kompensation till kommunerna för de ökade kostnaderna, och hur bedöms dessa kostnader behöva finansieras?

Ulla Andersson (v)

Kopiera länk