artikel

Några viktiga punkter i vänsterpartiets vårbudgetmotion:

JOBB OCH JÄMSTÄLLDHET

· Vi satsar på fler proffs i välfärden och avsätter 6,4 miljarder för

40 000 nya jobb i den offentliga sektorn 2008.

· Vi avsätter pengar för individualiserad föräldraförsäkring och satsar

på kvinnors löner.

· Vi återställer arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom förbättrar vi den

och höjer högsta dagpenningen från 680 till 880 kronor 2008. 2009

höjer vi golvet från 320 till 420 kronor per dag.

· Vår politik syftar till moderna och värdiga jobb med bra lön. Därför

säger vi nej till privatiseringar och låglönejobb. Vi ställer krav på

kollektivavtal vid offentlig upphandling, stärkt anställningsskydd för

visstidsanställda och rätt till heltid.

 2007-04-27 Några viktiga punkter i vänsterpartiets vårbudgetmotion: JOBB OCH JÄMSTÄLLDHET · Vi satsar på fler proffs i välfärden och avsätter 6,4 miljarder för40 000 nya jobb i den offentliga sektorn 2008. · Vi avsätter pengar för individualiserad föräldraförsäkring och satsarpå kvinnors löner. · Vi återställer arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom förbättrar vi denoch höjer högsta dagpenningen från 680 till 880 kronor 2008. 2009 höjer vi golvet från 320 till 420 kronor per dag. · Vår politik syftar till moderna och värdiga jobb med bra lön. Därförsäger vi nej till privatiseringar och låglönejobb. Vi ställer krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, stärkt anställningsskydd för visstidsanställda och rätt till heltid. KLIMAT OCH MILJÖ · Vi startar försök i två regioner med klimattaxa, det vill säga gratiskollektivtrafik. Försöket kostar 1,6 miljarder om året. · Ett nytt havsinvesteringsprogram (HIP) ger stöd till åtgärder somminskar utsläpp. Vi satsar 1 miljard 2008-2010 på havsmiljön, dubbelt så mycket som regeringen. · Vi satsar 1 miljard mer än regeringen på skydd av biologisk mångfaldde kommande tre åren. Vi motsätter oss att regeringen låter den hotade skogen betala miljöbilspremien och havsmiljön. INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN · Vi inrättar en bostadsfond som ger investeringsstöd till nyahyreslägenheter. Målet är 40 000 nya lägenheter varje år i tio år, minst hälften ska vara hyresrätter. Fonden satsar 10 miljarder per år i tio år, totalt 100 miljarder. · Genom att lånefinansiera infrastruktursatsningar istället för attdirektavskriva dem frigör vi resurser. Staten kan ta kostnaden för Citybanan och använda 12 miljarder för järnvägsinvesteringar fram till 2015. Riksdagen 100 12 Stockholm [email protected] www.vansterpartiet.se Tel 08-786 40 00 · Vi avsätter 3 miljarder för ökat banunderhåll som ska minskaförseningarna och få fler att ta tåget. 1 miljard ska rädda nedläggningshotade bansträckor. · Vi tidigarelägger en höjning av garantipensionen och påbörjar enförstärkning av pensionärers ekonomi. Vi höjer även bostadstillägget (BTP) för både ålders- och förtidspensionärer och genomför en stegvis höjning av ersättningsnivån i förtidspensionen till 67 procent. · Studiemedlet ska höjas med 1 200 kronor i månaden. Dessutomhöjer vi nu bidragsdelen från 34,5 till 42,7 procent, vilket innebär mindre lån för studenterna. · Vänsterpartiet satsar 600 miljoner på kommunal vuxenutbildning,det motsvarar de 20 000 platser som försvinner när regeringen skär ner på utbildningen. · Länsmuséer och andra regionala kulturinstitutioner får 270 miljonerextra mellan 2008 och 2010, för att bryta stockholmscentreringen inom kulturen.

Kopiera länk