artikel

Investeringar för framtiden

Genom investeringar idag skapar vi möjligheter till jobb, minskad klimatpåverkan och utveckling i framtiden.

Vi vill förstärka kvalitén i välfärden inom vård, skola och omsorg. Fler sjuksköterskor innebär kortare köer i vården. Fler förskollärare möjliggör mindre barngrupper. De äldre får en bättre omsorg om vi ökar personaltätheten. Därför säger vi nej till regeringens skattesänkningar och använder istället pengarna till välfärdsförbättringar.

  

Investeringar för framtiden

 

Genom investeringar idag skapar vi möjligheter till jobb, minskad klimatpåverkan och utveckling i framtiden.

 

Vi vill förstärka kvalitén i välfärden inom vård, skola och omsorg. Fler sjuksköterskor innebär kortare köer i vården. Fler förskollärare möjliggör mindre barngrupper. De äldre får en bättre omsorg om vi ökar personaltätheten. Därför säger vi nej till regeringens skattesänkningar och använder istället pengarna till välfärdsförbättringar.

 

Men vi måste höja lönerna i kvinnodominerade yrken för att kunna rekrytera och behålla personal i viktiga välfärdsjobb. Det tillsammans med rätten till heltid är några av våra viktigaste rättvisefrågor. Vi föreslår ett nytt statsbidrag på 10 miljarder kronor som belönar kommuner som utjämnar löneskillnader.

 

Opinionsundersökningen från Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar på starkt stöd för vänsterpartiets politik. Enligt undersökningen prioriterar 9 av 10 bättre välfärd före sänkt skatt. 8 av 10 är till och med beredda att betala högre skatt för att stärka välfärden.

 

Vänsterpartiet stödjer Klimatberedningens förslag att kapaciteten på järnväg ska öka med minst 50 procent till år 2020. Kraftfulla investeringar i infrastrukturen är nödvändiga för att skapa ett ekologiskt transportsystem. Men det kräver en förnyelse av den ekonomiska politiken. Nu konkurrerar infrastruktur med barnomsorg och bibliotek, det tycker vi är fel.

 

Vi kan satsa mer på järnväg om vi ändrar budgetlagen så att staten kan använda en investeringsbudget, så gör redan kommuner och landsting. Vänsterpartiets förslag innebär att vi når klimatberedningens mål och möjliggör för fler att åka miljövänligt och utvecklar infrastrukturen i hela landet. Vårt förslag ger fem miljarder mer till järnvägsinvesteringar/år.

 

För att bygga bort bostadsbristen och möjliggöra för unga att flytta hemifrån till rimliga hyror så måste samhället ta ansvar. Sedan regeringen avskaffade stödet till nya bostäder, har byggandet av hyreslägenheter minskat dramatiskt. För att ändra på det vill vi inrätta en bostadsfond som ger stöd till bostadsbyggande, för att få stöd ur den så ska hyran hållas låg. Vi har också satt målet att alla flerfamiljshus efter 2010 ska vara så kallade lågenergi- eller passivhus. Det minskar klimatpåverkan men skapar också förutsättningar för nya branscher  och nya jobb skapas.  

 

Vi är motståndare till regeringens cyniska politik mot den som söker jobb eller drabbas av sjukdom. Sänkt ersättning leder inte till nya jobb, det leder till lägre löner. Det är allvarligt vi föreslår därför höjd a-kassa och sjukersättning, vi satsar på utbildning, arbetsmarknadspolitiska insatser och rehabilitering.

 

Skattesänkningar rustar inte Sverige för en svagare konjunktur. En offensiv regering hade satsat på välfärden, klimatarbetet, järnvägen och kollektivtrafiken. Vänsterpartiets vårbudget ger förutsättningar för fler jobb, ökad jämställdhet och en långsiktigt hållbar utveckling, en budget för framtidsinvesteringar.

 

Ulla Andersson

Ekonomisk talesperson

Vänsterpartiet

Kopiera länk