artikel

Satsningar för jobb i Ljusdal och Gävleborg!

Idag besöker vi Ljusdal och Gävleborg för att möta fackliga företrädare, kommunledning och arbetsförmedlingen.
Det känns viktigt för oss i Vänsterpartiet att möta människor och ta del av deras erfarenheter och kunskap så att vi bättre kan möta de olika behov som finns pga. av den finansiella krisen och lågkonjunkturen. De är de som är direkt eller indirekt berörda som bäst kan ge oss de förslag till åtgärder som behövs. Vi presenterar här en rad av oss finansierade förslag för att motverka lågkonjunkturen, skapa jobb och satsa på utveckling i Ljusdal och Gävleborg. Vi vill ta tillvara de resurser och krafter som finns både lokalt och regionalt.

 Satsningar för jobb i Ljusdal och Gävleborg! Idag besöker vi Ljusdal och Gävleborg för att möta fackliga företrädare, kommunledning och arbetsförmedlingen. Det känns viktigt för oss i Vänsterpartiet att möta människor och ta del av deras erfarenheter och kunskap så att vi bättre kan möta de olika behov som finns pga. av den finansiella krisen och lågkonjunkturen. De är de som är direkt eller indirekt berörda som bäst kan ge oss de förslag till åtgärder som behövs. Vi presenterar här en rad av oss finansierade förslag för att motverka lågkonjunkturen, skapa jobb och satsa på utveckling i Ljusdal och Gävleborg. Vi vill ta tillvara de resurser och krafter som finns både lokalt och regionalt. Infrastruktursatsningar är särskilt viktiga när lågkonjunkturen är här. Dessa investeringar bidrar både till att skapa jobb och ett hållbart samhälle. Vi stödjer att sträckan Ljusdal-Gävle ges ökad godskapacitet. Dessutom föreslår Vänsterpartiet ett flertal större satsningar på lite längre sikt och satsar nästan 10 miljarder under en tolvårsperiod på framförallt järnvägen. Den största satsningen är vårt förslag på förbättringar av Ostkustbanan på sträckan Gävle-Sundsvall i syfte att främst öka godskapaciteten på sträckan. Vi vill bland annat ge sträckan partiella dubbelspår och skapa ett antal nya mötesstationer. Dubbelspår vill vi i enlighet med Banverkets förslag även bygga mellan Gävle och Uppsala där det idag är stor kapacitetsbrist med förseningar som följd. Vi vill att Gävle hamn lyfts fram som strategisk hamn och att orten därför ska ha en strategisk kombiterminal. Vi har tilltro till basindustrins framtid och vill därför satsa på fortsatt utveckling och forskning. Vi föreslå att en miljöteknikfond inrättas för att stödja forskning kring energieffektivitet. Centralt är att koppla ihop forskning med produktion. Vi vill reservera en del av Vattenfalls kommande vinster för fonden. Denna fond skulle skapa nya möjligheter för basindustrin i länet men också för att ta fram nya jobb i den gröna sektorn. Lagen om offentlig upphandling måste i betydligt större utsträckning användas för att stödja teknikutveckling. Det skulle skapa möjlighet att driva utvecklingen av forskning, innovationer och teknikut¬veckling och gynna både stora och små företag i regionen. Staten bör ta ansvaret för de kommunala lärcentra för att säkra utbildning även i mindre orter på lands¬bygd. Detta är en viktig insats i tider av uppsägningar och för att underlätta omställningen till nya jobb. Vi satsar också på en rejäl utbyggnad av den kommunala vuxenutbildningen och på att fler KY-utbildningar inrättas. Vi föreslår ökade anslag till den kommunala vuxenutbildningen. Dels återför vi de 600 miljoner kronor som regeringen har skurit ner, dels tillför vi c:a 4 500 platser 2009. För Gävleborg skulle Vänsterpartiets satsning innebära 736 nya platser i Komvux 2009. För Ljusdal blir det 51 nya platser. Vi vill satsa på regionens högskolor. Högskolan i Gävle skulle med vår satsning få ytterligare 105 platser 2009 och Uppsala universitet 330. Det kan även behövas extra anslag för breddad rekrytering, validering, studie- och yrkesvägledning, alternativa antagnings- och urvalsmetoder samt förbättrad introduktion för nytillkomna studenter eftersom fler personer kan se det som en möjlighet att studera nu när arbetslösheten ökar. För att förhindra varsel och uppsägningar bör staten erbjuda ekonomiskt stöd till fortbildning av an¬ställda i branscher med tillfälligt sviktande orderingång. I enlighet med vad IF Metall har föreslagit bör de anställda som under en period inte behövs i produktionen beviljas studieledighet. Efter genomgångna studier återgår de anställda till sitt jobb. Företaget finansierar utbildningen och staten står för ersättning till de studerande i enlighet med ersättningen från a-kassan. Eventuell ersättning utöver a-kassenivå är en förhandlingsfråga mellan parterna. Vi föreslår att Arbetsförmedlingen ska kunna sätta in personal för att träffa de varslade redan innan arbetslösheten är ett faktum. Förmedlarna och de varslade bör komma överens om vilka intressen och behov av exempelvis utbildning var och en har. På så sätt ökar den enskildes trygghet och valmöjligheter, och risken för öppen arbetslöshet minskar. De som sedan drabbas av uppsägningar ska erbjudas överenskomna utbildningar. Det kan underlätta omställningen till nya jobb. Vänsterpartiet sänker avgiften till a-kassan så att alla har råd att vara med. Vi avskaffar nedtrappningen av ersättningsnivån så att fler får ut 80 procent i ersättning. Vårt förslag, som är fullt finansierat, skulle innebära att en anställd på med en månadslön på ca 24 800 kronor får behålla drygt 4 800 kronor mer i månaden. Regeringen har fryst statsbidragen till kommuner och landsting. Bara denna frysning innebär att Ljusdal förlorar 4,5 miljoner kronor 2009, för hela Gävleborg innebär det 88 miljoner i förlorade intäkter för kommunerna vilket motsvarar drygt 210 jobb i offentlig sektor. Vänsterpartiet föreslår istället att de generella statsbidragen räknas upp och att ett anställningsstöd till kommuner och landsting införs för att slippa göra avskedanden på grund av finanskrisen. Vi menar att detta är nödvändigt i en tid då kommuner står inför att varsla personal som till stor del domineras av kvinnor. Vänsterpartiet satsar redan i år på fler anställda i välfärdssektorn. Denna satsning motsvarar drygt 331 jobb i vård, skola och omsorg i landstinget och i Gävleborgs kommuner. Vänsterpartiet föreslår att en bostadsfond bildas för att stödja renovering av hyreslägenheter och nyproduktion av hyresrätter. Stöd ur fonden fås mot att renoveringarna eller nyproduktionen är energieffektiv och miljöanpassad dessutom ska hyran vara framförhandlad i förväg och rimlig. Det skulle skapa många nya byggjobb i Gävleborg. Dessutom har vi med anledning av konjunkturläget föreslagit att ett investeringsstöd inriktat på kommunsektorn införs. Stödet omfattar 8 miljarder totalt, vilket för Gävleborgs del skulle innebära 240 miljoner kronor som kan användas som medfinansiering till investeringar som tidigareläggs eller annars riskerar att bli uppskjutna. De här två satsningarna skulle sammantaget ge c:a 20 000 jobb i hela riket! Vi vill även införa ROT-avdrag. Åtgärden ska vara tillfällig för att stimulera till att tidigarelägga investeringar. Vänsterpartiet menar också att ROT-avdraget ska omfatta alla fastighetsägare, alltså även ägare av hyreshus. Det viktigaste för dem som förlorar jobbet är självklart möjligheten att få ett nytt jobb. I Gävleborgs och Ljusdal framtidsutveckling är det avgörande att vi tar tillvara de resurser som redan finns. Vänsterpartiet menar att vi måste satsa på den kompetens, det kunnande och de drivkrafter som finns inom företag, utbildningsväsendet och andra regionala krafter för att möta den nuvarande krisen. Vänsterpartiet Sveriges Riksdag 100 12 Stockholm [email protected] www.vansterpartiet.se Tel 08-786 45 10 Fax 08-21 33 53

Kopiera länk