artikel

Minska mödradödligheten och ge kvinnor makt över sin kropp

Över en halv million kvinnor dör varje år i samband med graviditet eller barnafödande. Det drabbar främst unga i den fattiga delen av världen. Bland kvinnor mellan 15 och 19 år är det den vanligaste dödsorsaken. Mer än var tredje kvinna saknar möjlighet att själv planera sitt barnafödande eftersom det varken finns tillgång till preventivmedel eller information och rådgivning om sex och familjeplanering. Brist på kondomer ökar risken att bli smittad av HIV och oönskade graviditeter leder till att 200 kvinnor varje dag dör i samband med osäkra aborter. Fattigdom berövar kvinnor sitt självbestämmande. De tvingas till barnäktenskap eller olika former av prostitution och blir lätt offer för människohandel och övergrepp.

  

Minska mödradödligheten och ge kvinnor makt över sin kropp

Över en halv million kvinnor dör varje år i samband med graviditet eller barnafödande. Det drabbar främst unga i den fattiga delen av världen. Bland kvinnor mellan 15 och 19 år är det den vanligaste dödsorsaken. Mer än var tredje kvinna saknar möjlighet att själv planera sitt barnafödande eftersom det varken finns tillgång till preventivmedel eller information och rådgivning om sex och familjeplanering. Brist på kondomer ökar risken att bli smittad av HIV och oönskade graviditeter leder till att 200 kvinnor varje dag dör i samband med osäkra aborter. Fattigdom berövar kvinnor sitt självbestämmande. De tvingas till barnäktenskap eller olika former av prostitution och blir lätt offer för människohandel och övergrepp.

Vid FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 erkändes sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som mänskliga rättigheter, Men arbetet med dessa frågor går trögt, inte minst på grund av motstånd från USA och Vatikanen.

Ett av FN:s åtta millenniemål är att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till 2015. Hittills har den knappt minskat alls.

Sexuella och reproduktiva rättigheter och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp är en viktig och nödvändig del i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige har här en viktig roll att spela genom att driva på och lyfta frågorna i internationella sammanhang och inom EU.

Vänsterpartiet Gävleborg anser att svensk biståndspolitik måste ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv och att minst 10% av biståndet skall gå till arbete med SRHR. Vi uppmanar regeringen att uppmärksamma och driva frågor om tillgång till preventivmedel, sexualupplysning och kvinnosjukvård, samt att arbeta för att säkra alla kvinnors rätt till säkra och legala aborter. Sveriges ordförandeskap i EU, senare i år, är ett unikt tillfälle till detta.

De moralkonservativa krafter som motarbetar sexuella och reproduktiva rättigheter måste fördömas.

Uttalande antaget på Vänsterpartiet Gävleborgs Distriktsårskonferens

 

Kopiera länk