Artiklar

En annan budget hade varit möjlig i landstinget

Ibland är det oklart att Vänsterparitet inte ingår i dagens majoritet med  S, C och MP i landstinget.  Därför vill vi påminna om detta och också informera om det budgetförslag som vi hade önskat styra efter.

Vänsterpartiets förslag till budget för år 2014 är en budget för en solidarisk och hållbar sjukvårdspolitik och lägger grunden för ett starkt Gävleborg. Med vår budget fortsätter vi vårt arbete för att skapa bättre levnadsvillkor för länets kvinnor & män, flickor & pojkar. Vårt förslag till budget ger både sjukvården, kollektivtrafiken och kulturlivet bättre förutsättningar och skapar en framgångsrik regionalpolitik för Gävleborg.

 

Den diskrepans som idag råder mellan bemanning och arbetstyngd i sjukvården är inte långsiktigt hållbar. Med vårt budgetförslag vill vi skapa en bättre arbetsmiljö och rimliga förutsättningar för personalen att kunna utföra sitt arbete. Vi ser det som mycket angeläget att landstinget genomför kompetensförstärkningar inom de bristyrken som identifierats så vi långsiktigt kan klara personalförsörjningen.

 

Den ekonomiska tillgängligheten för våra medborgare i allmänhet och för våra gamla och multisjuka i synnerhet skulle avsevärt förbättras genom att avskaffa ett antal avgifter som ger landstinget blygsamma intäkter, men som är tunga att bära för de ekonomiskt svaga vårt län. Vänsterpartiet vill även i detta budgetförslag bygga upp en folkhälsofond för att kunna göra kraftfulla riktade folkhälsosatsningar till gagn för våra medborgare.

 

 

Vänsterpartiet yrkar:

 

att skattesatsen 2014 fastställs till 11,51 Kr.

 

att primärvårdens budgetram höjs till 1492 miljoner Kr.

 

att avgifterna på landstingets sjuksköterskemottagningar avskaffas.

 

att en fondering av folkhälsomedel påbörjas.

 

att 2010 års personaltäthet inom hälso- och sjukvården skall utgöra en lägsta bemanning.

 

att fullmäktige i övrigt ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag till budget och planeringsförutsättningar.

 

Hela budgetdokumentet Vänsterpartiet_budget_2014

Kopiera länk