Information
Alf Norberg, mentalskötare

Vänsterpartiets budget i landstinget för 2015

Landstinget gävleborgVnsterpartiets frslag till Budget och planeringsfrutsttningar 2015 – 2017 

Vnsterpartiets frslag till Budget och planeringsfrutsttningar 2015 – 2017 

 

”Samhället har omdefinierats till att ses som en slags butik vars uppgift är att betjäna medborgarna i deras roll som kunder. Tanken har varit att kunden är viktigast för affärsmannen och om samhället ser sina medborgare som kunder vinner man i effektivitet och koncentrerar sig på det som av kunden uppfattas som viktigast. Svagheten i denna i förstone sympatiska uppfattning är att den inte är sann. Kunden är nämligen inte viktigast för affärsmannen, det är butiken som är det.”

Bengt Göransson f.d. kulturminister

Inledning

Vänsterpartiets har under hela mandatperioden konsekvent lyft problematiken med vinster i välfärden och den minskade bemanning som personalen drabbats av genom de kraftiga nedskärningarna som gjorts genom sänkt personaltäthet av majoritetspartierna 2011.

Vi presenterar ett förslag till budgetförutsättningar för 2015 som innebär en solidarisk och hållbar sjukvårdspolitik för medborgarna i Gävleborg.
Med vår budget skapas bättre levnadsvillkor för länets kvinnor & män, flickor & pojkar. Med vårt förslag till budgetförutsättningar ges både sjukvården, kollektivtrafiken och kulturlivet rimliga förutsättningar för att kunna skapa en attraktiv Region Gävleborg.

Den diskrepans som idag råder mellan bemanning och arbetstyngd i sjukvården är inte långsiktigt hållbar. Med vårt förslag vill vi skapa en bättre arbetsmiljö och rimliga förutsättningar för personalen att kunna utföra sitt arbete. De stora problemen som sjukvården under den gångna mandatperioden haft inom bl.a. medicinsk och akut verksamhet anser vi till stor del kunnat undvikas om bemanningstalen fått vara oförändrade.

De massuppsägningar som förekommit inom dessa specialiteter hade med största sannolikhet också kunnat undvikas.
Vänsterpartiet ser det som mycket angeläget att landstinget genomför kompetensförstärkningar inom de bristyrken som identifierats så vi långsiktigt kan klara personalförsörjningen. För att kunna nyrekrytera personal för att täcka de närmaste årens stora pensionsavgångar behöver vi en personalpolitik av utomordentligt hög kvalité. För att komma till rätta med de stora kostnader som landstinget har för hyrläkare krävs det åtgärder både på regional och nationell nivå.

Vi har sett ökande problem med den ekonomiska tillgängligheten för våra medborgare i allmänhet och för våra gamla och multisjuka i synnerhet, den skulle avsevärt förbättras om vi avskaffade ett antal avgifter som ger landstinget försumbara intäkter, men som är tunga att bära för de ekonomiskt svaga vårt län. Vänsterpartiet föreslår att landstinget även inför budgetåret 2015 bygger upp en folkhälsofond för att skapa utrymme för riktade folkhälsosatsningar som är till gagn för våra medborgare.

Vänsterpartiet yrkar:

att skattesatsen 2014 fastställs till 11,51 Kr.

att hälsovalets budgetram efter justeringar höjs till 1350 miljoner Kr.

att avgifterna på landstingets sjuksköterskemottagningar avskaffas.

att en fondering av folkhälsomedel påbörjas.

att 2010 års personaltäthet inom hälso- och sjukvården skall utgöra en lägsta bemanning.

att fullmäktige i övrigt ställer sig bakom Vänsterpartiets förslag till budget och planeringsförutsättningar.

 

Här kan du ladda ned hela dokumentet:

Vbudget2015-2017

Kopiera länk