Artiklar

Enkät om företagarnas framtidsfrågor

Till valet gjorde Företagarna en enkät som vi besvarade, eftersom den bara blev känd inom den kretsen så kommer här en liten artikel kring de frågorna.

Grundskolan
Enkäten som baseras på frågeställningar utifrån programmet för länet som regionen arbetar med, första frågan handlar om grundskolan och det faktum att 10 till 15 procent av eleverna går ut den utan godkända betyg. Vänsterpartiet svarar på detta med:
Vänsterpartiet anser att alla ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Frågan är hur fort det går att återskapa skolan till att bli en genuin plats för lärande där varje elev blir synliggjord och där själva lärandet är viktigare än betygen. Segregationen och privata vinstuttag motverkar goda skolresultat. Det måste bli ett slut på att se skolan som en marknad, utbildning är en rättighet. Barn ska inte kunna väljas bort och inte heller deras behov vilket sker när vinstintresset styr.
Kompetensprogrammet försöker staka ut en ungefärlig tidsplan för att nå målet om att alla ska kunna nå fullständiga betyg.

Väg 83
Nästa fråga handlar om hur utbyggnaden av väg 83 prioriteras, om den svarar vi så här:
Vänsterpartiet anser att det är bra att väg 83 varit en prioriterad väg i nuvarande transportplan, hur vägarna prioriteras framöver beror bl.a. på vilka infrastruktur- satsningar som en kommande regering är beredd att göra och hur underhållsbehovet och olycksfallsstatistiken kommer att se ut på vägarna i länet. Vänsterpartiets förslag till budget innebär kraftfulla satsningar på underhåll av både järnvägar och vägar. Vi föreslår dessutom satsningar på utbyggnad av kollektivtrafiken.

Sjukhusen i Bollnäs och Ljusdal
En fråga om hur man ser på sjukhusen:
Sjukhusen i Ljusdal och Bollnäs år till sin beskaffenhet väldigt olika men båda har idag en bra och ändamålsenlig verksamhet. Den medicinska utvecklingen kan naturligtvis på tio år förändras ganska mycket och det kan innebära att behandlingsmetoder förbättras. Omfattningen av verksamheten kan både bli dyrare och billigare på grund av detta, men verksamheten på de båda orterna kommer att finnas kvar i grova drag som den gör idag. En annan aspekt som påverkar vårdbehovet är förstås befolkningsutvecklingen i allmänhet och den demografiska utvecklingen i synnerhet som kan innebära att sjukvårdsverksamheten kan komma att behöva utvidgas. Om Vänsterpartiets budget fick gehör skulle dessutom bemanningen öka inom sjukvården och fler arbetstillfällen skapas.

Bra företagsklimat
På denna fråga har enkätförfattarna skapat två svarsalternativ, ingen av svarsalternativen lär passa helt som svar för något parti, alla partier vill förmodligen se både småskaliga projekt och större satsningar. Vänsterpartiet skrev så här i sitt svar:
Vänsterpartiet kommer att arbeta för att de olika stödformer som kan skapa hållbar tillväxt i Gästrikland och Hälsingland ska komma företrädarna till del utan en stor och onödig byråkrati.
Vårt förslag att mindre företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön förbättrar också möjligheterna för småföretagande. Dessutom vill vi införa ett forskning – och utvecklingsavdrag för företag.

Tillväxt
Denna fråga är i två delar, den ena om befolkningstillväxten i länet och den andra om byggandet i sjönära lägen, så här svarade Vänsterpartiet Gävleborg på dessa:

Med vårt landsbygdspolitiska program och med en grön omställning på arbetsmarknaden finns goda möjligheter för Hälsingland att vända sin negativa befolkningsutveckling före 2025. I vår budgetmotion föreslår vi dessutom höjd bemanning inom både sjukvård och äldreomsorg. Ökade offentliga investeringar skapar även fler arbetstillfällen i den privata sektorn i Hälsingland. Vi föreslår dessutom ändrade upphandlingsregler så att man lättare ska kunna upphandla närproducerad mat. Vi vill också se en livsmedelsstrategi. I dag är den inhemska livsmedelsproduktionen så låg som 50 procent, den måste öka och där har vårt län en viktig uppgift och möjlighet. De gröna näringarna har stor betydelse för en hållbar utveckling där energiomställningen är central och där kommer landsbygden ha stor roll. Förhoppningsvis blir vårt län spetsen i det arbetet.

Vänsterpartiet tror att en grön omställning och satsningar på gröna näringar skulle skapa många arbetstillfällen i länet och därmed locka fler personer till länet. Vi tror också att en bra samhällsservice i glesbygden skulle ha en positiv effekt på befolkningsutvecklingen. Att bygga på sjönära tomter kan kanske locka några att bygga, men samtidigt tror vi att det är ännu viktigare att både vår sjönära natur liksom de blånande bergen och gröna skogarna görs tillgängliga för en bred allmänhet.
Kan vi garantera en tillgänglig natur till alla som vill bosätta sig i Hälsingland har vi ett bra argument för att man ska bosätta sig i Hälsingland.

Kopiera länk