sida

Nationella politikprogram

Här finna alla politiska program och plattformar som Vänsterpartiet har producerat.
Notera att dessa leder till vansterpartiet.se och du lämnar den här sidan när du klickar på en länk.

Stadgar för Vänsterpartiet

Stadgar för Vänsterpartiet Antagna av Vänsterpartiets 40:e kongress 10-12 januari 2014 – Ladda hem Vänsterpartiets stadgar som pdf här Innehåll Medlemskap §§ 2–11 Beslut och val §§ 12–24 Partiförening §§ 25–32 Partiförenings årsmöte §§ 33–39 Partiförenings styrelse §§ 40–44 Partidistrikt…

Hälso- och sjukvårdspolitiskt program

Hälsa är en mänsklig rättighet– ingen handelsvara Antagen av partistyrelsen 29 maj 2010 Vänsterpartiet ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra…

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar mineralutvinning

Gruvindustrin är en strategiskt viktig näring för Sverige. Inte minst gäller det i regioner som tidigare drabbats av hög arbetslöshet och utflyttning. Samtidigt har gruvbrytning en mycket stor påverkan på miljön och omgivande samhällen. På flera håll väcks nu en…

Ekologisk-ekonomiska programmet – Delrapport 1

Kongressen 2012 beslutade att ett ekologiskt-ekonomiskt program som ”visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser” ska tas fram. Partistyrelsen framhåller att detta är ”det tyngsta politiska programarbete” som görs under kongressperioden och…

Landsbygdspolitisk plattform

Antagen av Vänsterpartiets partistyrelse 2013-04-19 Vänsterpartiet arbetar för är att hela landet ska leva och vi presenterar här en politik för att möjliggöra detta. Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var…

Facklig-politiskt program

Partistyrelsen antog på mötet den 8 december en ny facklig-politisk plattform. Plattformen är en utgångspunkt för partiets fackligt aktiva medlemmar, partiets facklig-politiska verksamhet och för vårt förhållningssätt till fackföreningsrörelsen. Våra fackligt aktiva medlemmar bör alla få tillgång till plattformen. Det…

Allas rätt till kunskap – utbildningspolitiskt program

Idén om den allmänna, sammanhållna skolan var en del av kampen för demokratin. Ur detta samband föddes insikten om kunskap och bildning som en medborgerlig rätt, gemensam för alla, och förverkligad i en skola för alla. Läs programmet här: Allas…

Framtidskommissionens slutrapport

Vänsterpartiet har tappat opinionsstöd i fem val det senaste decenniet. Om Vänsterpartiet ska kunna lyfta sitt opinionsstöd, attrahera fler människor och bli en relevant politisk kraft för framtiden behövs en genomgripande strategi för partiets roll och utveckling – en strategi…

En välfärd fri från kommersiella intressen

En förutsättning för en riktigt bra välfärd är att den fokuserar på det viktigaste. Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. I skola och förskola ska det finnas personal så att…

Klimatinvestera för nya jobb och minskade utsläpp

I skuggan av klimat- och finanskris skickade Vänsterpartiets kongress i januari 2012 ett tydligt besked. Kriserna kan inte särskiljas. Sverige måste skyndsamt minska utsläppen och samtidigt vara både en industrination och ett välfärdsland i framkant. Vår vision är att Sverige…

Kulturprogram

Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin. I synen på kulturen…

Partiprogram

Antaget av Vänsterpartiets 35:e kongress, 19-22 februari 2004. Senast reviderat av Vänsterpartiets 39:e kongress, 5-8 januari 2012. Förord Du håller i handen Vänsterpartiets partiprogram. Det är partiets viktigaste dokument. Det innehåller de värderingar, teoretiska utgångspunkter och principiella ställningstaganden som ligger…

Strategi för framtidens Vänsterparti

Antaget av Vänsterpartiets 39:e kongress, 5-8 januari 2012 I det här strategidokumentet slår vi tillsammans fast vilket politiskt och organisatoriskt projekt Vänsterpartiet ska ha de närmaste åren. Vi stakar ut en gemensam prioritering och riktning för partiet. Delar av målsättningarna…

Feministisk plattform

Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vi utgår från två politiska dimensioner, kön och klass, när vi försöker förstå samhället och utveckla och utforma en politik för en bättre värld. Vi bekämpar patriarkatet, den kvinnoförtryckande könsmaktordning som berövar kvinnor…

Nolltolerans mot rasism

Uttalande antaget av vänsterpartiets partistyrelse 3-4 december 2010, uppdaterad 6-7 dec 2013 Högerextrema och främlingsfientliga partier har under den senaste tioårsperioden byggt upp ett betydande folkligt stöd i flera europeiska länder. Många regeringar har misslyckats med att möta människors rättmätiga…

Förbättrat flyktingmottagande

Ett värdigt och positivt mottagande är viktigt när man ska leva i ett nytt land. Det är också avgörande för att alla mäns, kvinnors och barns ovillkorliga rättighet att söka och finna en fristad i Sverige ska garanteras. Vänsterpartiets utgångspunkt…

Knarkare är också människor

En rapport om narkotikapolitik från vänsterpartiets riksdagsgrupp 2007 Den här rapporten är framtagen av Vänsterpartiets riksdags ledamöter i justitieutskottet och socialutskottet. I den process som har lett fram till rapporten har vi, för att inhämta syn punkter och öka vår…

Internationellt program

En bättre värld är nödvändig och möjlig! Den internationella solidariteten är en bärande princip för vänsterpartiet och en väsentlig del av vårt arbete. Vi vill bygga en världsordning där alla människors lika rätt till ett värdigt liv respekteras. Vi arbetar…

Uppdaterad: 2014-12-03

Kopiera länk