artikel

Ansvarsfull arbetsgivarpolicy vid omorganisation av Försäkringskassan

I den politiska debatten brukar de politiska partierna anse att staten bör vara ett föredöme som arbetsgivare. Det ställer stora krav på att vi som förtroendevalda tydligt markerar vad som ska gälla för myndigheters och statliga bolags ledningar.

 I den politiska debatten brukar de politiska partierna anse att staten bör vara ett föredöme som arbetsgivare. Det ställer stora krav på att vi som förtroendevalda tydligt markerar vad som ska gälla för myndigheters och statliga bolags ledningar.

 

Försäkringskassan står inför stora förändringar. Besparingar på 500 miljoner kronor innebär att det saknas pengar till löner för 1 400 anställda. Av dessa beräknas hälften vilja sluta "frivilligt" medan cirka 700 kommer att sägas upp.

I och med att budgeten bygger på att dessa 1 400 personer sägs upp redan från och med den första januari 2007 så har det blivit stora svårigheter i förhandlingarna mellan parterna. De fackliga förhandlarna anser att lag och avtal ska följas och kommer att driva förhandlingar utifrån det. Men de får då höra, att om processen drar ut på tiden så måste fler sägas upp. Arbetsgivaren verkar ställa rättssäkerheten mot ekonomin.

Det kanske mest oroväckande är Försäkringskassans inställning till MBL. Försäkringskassan anser sig inte behöva MBL-förhandla de riktlinjer som berör anställningstryggheten för 700-800 människor, vilket måste ses som ett allvarligt brott mot MBL. Riktlinjernas innehåll i sig skapar förstås oro eftersom de påverkar resultaten av förhandlingarna och i sig är långtgående.

Staten bör vara ett föredöme som arbetsgivare. Det ovan beskrivna är ett exempel på den raka motsatsen. Det kan inte vara regeringens mening att staten ska hantera sitt ansvar som arbetsgivare på detta sätt. Förhoppningsvis kommer regeringen att agera för att detta inte ska upprepas och för att de människor som berörs av uppsägningarna ska få goda förutsättningar till omställning.

Utifrån ovanstående vill jag fråga statsrådet:

1.      Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att myndigheterna ska följa de lagar och avtal vi förbundit oss att följa såsom MBL?

2.      Är regeringen beredd att skjuta till ytterligare medel för att åstadkomma en meningsfull omställning för de anställda på Försäkringskassan som förlorar sina anställningar?

………………………………………

Ulla Andersson (v)

Kopiera länk