artikel

En radikal miljöpolitik

Jorden blir allt varmare och de snabba temperaturökningarna innebär stora påfrestningar på ekosystemen.
Ett par graders temperaturhöjning ökar risken för att 20-30 procent av jordens växt- och djurarter kommer att dö ut.
Vi har ännu möjlighet att påverka hur stora effekterna av klimatförändringarna blir och hur snabbt de kommer.
Klimatförändringarna är ett stort hot mot utvecklingsländer och ett enormt hinder för fortsatt fattigdomsbekämpning.
Vänsterpartiet har ett mål att satsa 1 procent av BNP på klimatåtgärder till 2010.

  

En radikal miljöpolitik

 

Jorden blir allt varmare och de snabba temperaturökningarna innebär stora påfrestningar på ekosystemen.

Ett par graders temperaturhöjning ökar risken för att 20-30 procent av jordens växt- och djurarter kommer att dö ut.

Vi har ännu möjlighet att påverka hur stora effekterna av klimatförändringarna blir och hur snabbt de kommer.

Klimatförändringarna är ett stort hot mot utvecklingsländer och ett enormt hinder för fortsatt fattigdomsbekämpning.

Vänsterpartiet har ett mål att satsa 1 procent av BNP på klimatåtgärder till 2010.

 

Vänsterpartiet är initiativtagare till Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som infördes 2003 som nu regeringen avvecklar. Programmet innebär att kommuner och andra lokala aktörer kan få bidrag till långsiktiga investeringar som minskar växthuseffekten. Vi satsar 700 miljoner per år på programmet vilket är mer än något annat riksdagsparti satsar. Klimp beräknas minska utsläppen med 871000 ton koldioxidekvivalenter om året enligt en ny utvärdering av Naturvårdsverket. Årets bidrag till klimatinvesteringar beräknas ge dubbelt så stor klimatnytta per bidragskrona jämfört med när systemet infördes 2003.

 

Vi vill ha en trafikpolitik där kvinnor och män har bra kommunikationer oavsett var de bor och som leder till att vi får ett transportsystem som minskar miljöpåverkan både lokalt och globalt. En viktig förutsättning är att det finns en utbyggd, tillgänglig, prisvärd och väl fungerande kollektivtrafik. Detta oberoende om man bor i storstad eller glesbygd.

Vi tillför därför 8 miljarder under 3 år för stöd till kollektivtrafiken, varav 3 miljarder speciellt riktad till glesbygden. Som en del i att vrida utvecklingen mot en radikal omställning av miljöanpassade transporter vill Vänsterpartiet se ett storskaligt försök med klimattaxa i två län, det vill säga att länsinnevånarna utan kostnad kan använda sig av kollektiva färdmedel.

 

Förutom ovanstående finns det naturligtvis mycket mer att gör. Det viktiga är att vi gör det medan det ännu finns tid.

 

Vänsterpartiets Distriktsstyrelse, Gävleborg

Yvonne Oscarsson, Ljusdal

Alf Norberg, Hudiksvall

Marita Engström, Gävle

Ulla Andersson, Gävle

Marianne Persson, Hudiksvall

Leif Peterson, Söderhamn

Anna-Maria Forssell Mörk, Bollnäs

Elisabeth Swedman, Hudiksvall

Leif Bondesson, Gävle

Kopiera länk