Information

Landstingets regionalpolitiska valplattform 2014

Välfärden är inte till salu!

Vänsterpartiet i Gävleborg vill tillsammans med länets invånare bygga ett jämställt, solidariskt och hållbart samhälle där alla människors lika värde är grundstenen. Vi vill se en rättvis fördelning av vår gemensamma välfärd där våra skattemedel används till sjukvård, utbildning, kollektivtrafik, kultur och miljöförbättrande åtgärder. Vi vill se en demokratiskt beslutad sjukvård, där människors behov styr, inte privata bolagsintressen. Vi vill ha en välfärd att lita på, som inte styrs av vad bolagsintressen tycker är lönsamt. Vänsterpartiet vill tillsammans med dig arbeta för en rättvisare politik där ledstjärnan är alla flickors och pojkars, kvinnors och mäns lika värde. Vi vill motverka de kortsiktiga marknadskrafterna och istället lyfta fram feministiska och solidariska värden.

Vinster i välfärden

Vänsterpartiet har den unika rollen i landstinget/regionen att vara de som företräder alla som inte vill att vinstintresset ska tillåtas styra i sjukvården. Vi vill att det ska kunna finnas valfrihet i sjukvården men då i formen av ideella organisationer, personalkooperativ och icke-vinstdrivande alternativ som driver verksamhet. Allt överskott ska återinvesteras i verksamheten, därför ska inte vinstdrivande bolag tillåtas driva sjukvård, men då behövs bland annat en lagändring. Det är inte rimligt att tiotals miljoner i Gävleborgs län varje år går till vinstutdelning i privata vårdbolag.

Personal

Den låga personaltätheten inom sjukvården innebär en alltför hög arbetsbelastning för vårdpersonalen och besparingen av nedskärningarna har helt uteblivit. En återgång till den högre bemanning som rådde 2010 skulle därför inte innebära några merkostnader eftersom vikariebehovet skulle minska avsevärt. Det finns tungt vägande arbetsmiljöskäl till varför personaltätheten måste ses över och det skulle med stor sannolikhet ge en friskare och mer motiverad personal. Landstinget skulle framstå som en mer attraktiv arbetsgivare. Patienter, anställda och skattebetalare skulle bli vinnare.

Hållbar utveckling

Trots ökade satsningar på kollektivtrafiken är biljettpriserna i landstinget Gävleborg bland de högre i landet. Gävleborgs kollektivtrafik är relativt välutbyggd och på många sätt välfungerande. Men vi behöver lägre priser och tätare tågtrafik för att långsiktigt kunna bidra till länets utveckling. Därför vill vi se en välutbyggd infrastruktur i hela länet. Förutsättningarna att uppnå de miljömål som länet strävar mot skulle på ett avgörande sätt förbättras om fler kunde välja att resa kollektivt. Vänsterpartiet vill i samarbete med länets kommuner på sikt skapa möjligheter för att införa avgiftsfria resor för alla i hela länet. Vi vill som ett första steg införa fria resor för samtliga barn och unga till och med 20 år.

Förnyelsebar energiproduktion

Länet har bra kunskap och förutsättningar inom miljö, teknik och energi. Vi kan ta tillvara våra resurser inom förnyelsebar energiproduktion för transporter och kollektivtrafik än bättre. Inom de områdena finns möjligheter att skapa fler arbeten. Vi har tagit steg för biogasproduktion, förädling av skogsråvaror, utveckling av elfordonstrafik men vi kan ta större kliv. I länet finns goda möjligheter att ytterligare utveckla vindkraft, solceller och vattenkraft.

Här kan du ladda ned hela foldern som PDF.

Kopiera länk